13 FEBRUARI 2024 ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA

 1. Opening, welkom nieuwe leden.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 14 februari 2023.
 4. Jaarverslag en financieel overzicht 2023.
 5. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie.
 6. Begroting 2024 inclusief vaststelling nieuw contributiebedrag voor 2025.
 7. Bestuursverkiezing: Harm Stokman (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar.
 8. Plannen 2024
 9. Lek en Lingetocht 2024, wie doet wat
 10. Toerkalender 2024
 11. Rondvraag
 12. Presentatie Vasa Sport (ca. 21.30 uur)
 13. Sluiting (ca. 22.00 uur)

Aanvang samenstellen toerkalender: 19:30 uur

Aanvang ledenvergadering:  20:00 uur

Locatie: Sporthal De Rijnsloot, Kersenakker 29, 3945 EH Cothen